Van de bestuurstafel...mei'20

Onderstaand de besproken zaken tijdens de bestuursvergaderingen van 6 en 11mei jl. Vanwege de snel veranderende omstandigheden zijn de verslagen samengevoegd.

Gevolgen coronavirus
Financieel
- Tegemoetkoming (loon)kosten/huur: er heerst nog veel onduidelijkheid over de tegemoetkoming in de (loon)kosten en huur. Een en ander hangt af van wie in dit geval als werkgever wordt gezien, SSNB of TV Markant. De KNLTB zet zich in om hier duidelijkheid in te krijgen. De gemeente heeft toegezegd verenigingen tegemoet te komen door gedurende een bepaalde periode geen huur te innen. 
- Contributies en lesgelden: het aantal lesweken is inmiddels bekend, t.w. 18 weken voor de junioren en 17 weken voor de senioren. In de zomervakantie zal er gedurende 4 weken geen les worden gegeven, maar worden er andere activiteiten georganiseerd. Gezien de omstandigheden wordt nog even gewacht met het innen van de lesgelden.

Opstarten trainingen/vrijspelen: Arie sluit aan. 
- De jeugdtrainingen en -activiteiten verlopen goed. Er is veel hulp geweest. Ook komen er meer kinderen om vrij te spelen. Er is inloop in alle kleuren, de oudere jeugd is goed bezet, maar kinderen in de kleur rood zijn er heel weinig. Er moeten dan ook activiteiten worden gepland en het schooltennis moet gepromoot worden, voor kinderen in de leeftijd 5-6-7 jaar. Dit kan bijvoorbeeld bij KBS Zandberg, KBS Laurentius, Dr. De Visser, Nutsschool Boeimeer en de Montessori school. De trainingen zitten vol, maar misschien kan er, door het ontbreken van competitie, op zaterdag een kennismakingscursus aangeboden worden. Arie geeft aan dat de trainingen voor senioren zijn opgestart. De groepen van 5 personen rouleren, want er mogen maar 4 volwassenen op een baan staan, zeker de eerste 5 weken. Daarna even kijken of dit nog nodig is. Overdag worden er voor de lessen 2 banen gebruikt en kan de hele groep komen trainen. Alle lessers worden bij het toegangshek opgehaald door de trainers.
- Vrijspelen: Besproken wordt hoe het vrijspelen onder de huidige voorwaarden mogelijk te kunnen maken. Er mag voorlopig alleen nog enkelspel gespeeld worden en dus is toezicht nodig. Dit zal in eerste instantie steekproefsgewijs gebeuren en ook de trainers houden toezicht. Vanaf 23 mei zal er toezicht gehouden worden door vrijwilligers. Het online afhangen is verplicht. Om dit alleen op hele/halve uren te kunnen doen is helaas niet te regelen. Wel kan er 40 minuten afgehangen worden. Harry Lips is bezig met het invoeren van de trainingsbanen. Edwin Wentink maakt een baanindeling voor het vrijspelen. Op maandag, woensdag en donderdag is er 1 baan verhuurd. De CV is per mail geïnformeerd. 
Leden die komen vrijspelen hebben toegang tot het park met hun pasje. Indien het vrijspelen niet goed verloopt en men zich niet aan de regels houdt, dan behoud het bestuur zich het recht voor om het recht op vrijspelen weer in te trekken of de afspraken te veranderen.

Accommodatie: er is overleg geweest met de 4deSet over het park/paviljoen/terras en ballonhal
- Park: Op het park wordt eenrichtingverkeer gerealiseerd. Ton en Dick gaan dit verzorgen. Kees Kanters zorgt ervoor dat er posters met richtlijnen vervaardigd worden. Aan John Wirken wordt gevraagd de toegang tot het park met de pasjes weer in orde te maken.
Voor de trainingen moeten de sproeitijden aangepast worden, door de gemeente. Nu is het tijdens lessen. Voorstel om 12u en om 15u lang te sproeien. Robin gaat dit bij de gemeente regelen.
- Paviljoen en terras: het wachten is op uitsluitsel van de gemeente of het terras/paviljoen open mag en zo ja, onder welke voorwaarden. Noot: Inmiddels is bekend geworden dat paviljoen en terras helaas niet voor 1 september open mogen.
- Ballonhal: de ballonhal wordt indien mogelijk afgebroken. Dit met toestemming van de gemeente en met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Er moet een afspraak gemaakt worden met Polyned en er dienen vrijwilligers geregeld te worden. Noot: Inmiddels is 2 juni als datum gekozen (vanaf 17.00 uur).

Communicatie: er is onlangs zowel een mail naar de jeugd- als de seniorleden gestuurd met de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden en de geldende protocollen/richtlijnen. Een en ander is ook op de site en op facebook gecommuniceerd. Monique gaat zo snel mogelijk een nieuwsbrief verzenden met actuele informatie, waaronder een instructie voor het online reserveren van een baan.

Toernooien: er kunnen geen toernooien georganiseerd worden tot 1 september, alleen onderlinge wedstrijden binnen de club zonder het DSS systeem en zonder mensen van buiten. Met de Clubkampioenschappen commissie en het DubbelPlus toernooi wordt contact opgenomen om te kijken wat er mogelijk is. Robin zal met de commissies van het Jeugd- en Open toernooi overleggen.

Vanuit de commissies
- Nieuwe leden commissie: De info-avond inclusief hussel voor nieuwe leden kan niet plaatsvinden. Monique gaat overleggen met Tineke of er mogelijk andere activiteiten georganiseerd kunnen worden.
- Technische commissie: Edwin is voorbereid voor de nieuwe inschrijving voor de najaarscompetitie.
- Communicatiecommissie: Monique gaat een bijeenkomst organiseren met de communicatiecommissie met als doel kennismaken met Sandra van Keulen (nieuw commissielid) en een (betere) taakverdeling.
- De husselcommissie heeft aangegeven dat het husselen voorlopig nog niet mogelijk is omdat er alleen enkelspel mogelijk is. Tevens moeten we voorkomen dat het niet te druk wordt op het park.

Overige zaken
- Clubkleding: Robin gaat bij de trainers informeren wie er clubkleding wil. Clubkleding voor de leden wordt ook mogelijk gemaakt.

De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op woensdag 27 mei a.s. Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan secretaris@tvmarkant.nl

 

 

 

 

 

 

Nieuws overzicht