Van de bestuurstafel….jan’20

Op maandag 20 januari jl. heeft er weer een reguliere bestuursvergadering plaatsgevonden. De volgende zaken zijn daarbij aan de orde gekomen:

Vanuit de commissies

Trainerszaken: TV Markant werkt nauw samen met Tennis.wb inzake de inzet van trainers (o.a. Noortje van der Wegen). Tennis.wb gaat nu ook ondersteunen bij de begeleiding en aansturing van de trainers. Hiervoor is een contract getekend van 2x 6 maanden voor de inhuur van Maaike Oostenrijk. Noortje heeft helaas aangeven nog geen extra uren training te willen gaan geven. Robin en Arie beraden zich verder over een andere invulling.

Technische commissie: er zijn 97 inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie; dit is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, maar in een andere verdeling. TV Bavel helpt het banentekort op te lossen door banen beschikbaar te stellen in de pieken.

Communicatiecommissie
- Hellen van der Maas heeft zich aangemeld als nieuw lid van de commissie. Samen met Marloes Gielen zal zij de communicatie gaan verzorgen. Monique van Mil ondersteunt hierbij. Er wordt nog een extra vrijwilliger gezocht.
- Onderzoek Demi Verhagen/BUAS: het voorlopige adviesrapport is ontvangen. De aanbevelingen zijn doorgenomen en zullen gepresenteerd worden tijdens de ALV op 14 februari a.s.

Secretariaat: er is een nieuwe jaarkalender samengesteld. Deze is gemaild aan de commissies.

Overige zaken

- Accommodatie: donderdag 23 januari is de oplevering van de verbouwing. Daarna moeten er nog wat kleine zaken opgehangen worden, maar e.e.a. is ruim voor de ALV klaar. Monique en Antoinette maken nog een afspraak met Agaath om over de verdere aankleding te praten.

- Banen: Ferdi Martens van de KNLTB is aangeschoven om meer info te geven over onderhoud/vervanging banen. Gravelbanen kunnen over het algemeen 15-20 jaar mee. 3 cm gravel is nodig, niet meer. Als er jaar in jaar uit, laagje voor laagje op is gelegd dan is het meer, dan slibt de baan dicht en loopt water ook niet goed meer weg. De vraag is of groot onderhoud goed uitgevoerd wordt (afgraven tot aan lava en weer opbouwen). Contact hierover met gemeente volgt. Voorgesteld wordt de baan te laten controleren door een onafhankelijke instantie. We willen dit doen in overleg met gemeente.

- ALV: De voorbereidingen voor de ALV op 14 februari a.s. zijn in volle gang. De uitnodigingen zijn verstuurd.

Ingekomen stukken

- De vraag is gesteld of we mee willen doen aan het Grand Slam toernooi voor de jeugd. We hebben hier wel oren naar, zeker indien dat kan i.c.m. de Breda tennismaand (evt. i.s.m. andere verenigingen uit de buurt). Antoinette gaat hierover contact opnemen met de toernooidirecteur.

- 4 studenten van het Newman Collega hebben gevraagd of ze een onderzoekje mogen doen over duurzaamheid.  Monique brengt ze in contact met Robin, die ze hierbij wil begeleiden.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op maandag 10 februari.  Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan voorzitter@tvmarkant.nl

Nieuws Overzicht