Uitnodiging ALV 14 februari 2020

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 februari 2020.

Locatie: Paviljoen TV Markant
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 22:30 uur

Agenda:
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststelling agenda vergadering
3. Mededelingen & ingekomen stukken
4. Vaststelling notulen ALV 8-02-2019
5. Aftreden en voordracht herbenoeming bestuursleden
6. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies 
7. Financiën 
8. Accommodatie
9. Beleidsplan update 2018-2021
10. Gang van zaken
11. Commissie in het zonnetje
12. Rondvraag

Indien je een voorstel in wilt dienen voor bespreking en/of besluitvorming in de ALV dan kan dit door een e-mail te sturen aan secretaris@tvmarkant.nl met daarin het inhoudelijke voorstel plus de steun daartoe van minimaal 4 andere stemgerechtigde leden.

We hopen je te mogen begroeten op 14 februari a.s.

Bestuur TV Markant

Downloads:

Nieuws Overzicht