Uitnodiging ALV 25 februari 2021

Graag nodigen we je hierbij uit voor het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van TV Markant. Deze wordt gehouden op donderdag 25 februari 2021 om 20.00u. Door de Covid 19 maatregelen en gezondheidsrisico’s voor al onze leden heeft het bestuur besloten deze vergadering digitaal te organiseren via een Zoom meeting.
Door de corona-spoedwet is dit ook wettelijk mogelijk.

Locatie: Zoom Digitale Meeting
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 22:30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda vergadering
 3. Mededelingen & ingekomen stukken
 4. Vaststelling notulen ALV 14-02-2020
  • Besluit tot vaststelling
 5. Herbenoeming Jaco Spa (penningmeester)
 6. Financiën
  • Jaarrekening 2020
   Besluit tot de vaststelling van de jaarrekening en balans conform de gepresenteerde rapportage; besluit décharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde algemene en financiële beleid; besluit onder dankzegging décharge te verlenen aan de Kascontrole commissie voor haar werkzaamheden betreffende het boekjaar 2020, en de deze te verzoeken haar werkzaamheden te continueren
  • Begroting 2021
   Besluit tot de vaststelling van het algemeen beleid, het financieel beleid en de begroting 2021 met de bedragen zoals in de vergadering vastgesteld; besluit tot vaststelling van de contributie 2021
 7. Effecten corona
 8. Coördinatie trainingen en trainers
 9. Groot onderhoud gravelbanen 5 t/m 10
 10. Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement: voorstel digitale ALV opnemen. Wijzigingen zie bijlage onderaan dit artikel, wijzigingen hebben een rode tekst kleur.
  • Besluit tot goedkeuring
 11. Vooruitblik 2021-2022
 12. Commissie in het zonnetje
 13. Voorstel en vragen mail van 11 leden
  • Vrijspeelmogelijkheden
  • Andere vormen van lidmaatschappen
 14. Rondvraag

Als je wilt deelnemen kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar ondergetekende onder vermelding van je naam(en), het e-mail adres en het aantal personen waarmee je wilt deelnemen aan de vergadering. Aanmelden kan tot vrijdag 19 februari 20.00u.

Degene die zich aangemeld hebben ontvangen vooraf een instructie hoe je vanaf een laptop, tablet of telefoon kunt deelnemen.
Je kunt voorafgaand aan de vergadering het voorstel van de wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement opvragen en/of vragen stellen (tot 72 uur van tevoren) door een e-mail te sturen aan ondergetekende. De vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

De notulen van de vorige ALV van 14-02-’20 en een volmacht vind je hier.

Over de besluiten die in de bovenstaande agenda staan aangeven kun je vooraf je stem per e-mail uitbrengen.

Namens het bestuur,
Agaath Schedler Secretaris
E-mail: secretaris@tvmarkant.nl

We hopen je te mogen begroeten op 25 februari a.s.

Downloads:

Nieuws Overzicht