TV Markant rookvrij!

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Breda de motie "Rookvrij spelen, leren en opgroeien" aangenomen. Met deze motie is het College van burgemeester en wethouders opgedragen zich maximaal in te spannen voor het realiseren van een rookvrije generatie en daarvoor onder andere met sportverenigingen in gesprek te gaan en te stimuleren dat sportlocaties - waar veel kinderen komen - rookvrij te maken.

Inmiddels is voor het rookvrij maken van sportaccommodaties een actieplan uitgewerkt. Voor de binnensportaccommodaties geldt reeds een wettelijk rookverbod. Het actieplan richt zich daarom met name op buitensportaccommodaties.

Het bereiken van de doelstelling om buitensportaccommodaties rookvrij te maken is uitsluitend haalbaar wanneer gemeente en sportverenigingen zich gezamenlijk inspannen. In de afgelopen maanden is het onderwerp tijdens periodieke overleggen besproken met de verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke buitensportaccommodaties. Uit die gesprekken bleek dat nagenoeg alle verenigingen de doelstelling omarmen en meerdere verenigingen al uit eigen beweging toewerken naar een rookvrije accommodatie. Geconcludeerd mag worden dat er onder de sportverenigingen draagvlak is om te komen tot rookvrije sportaccommodaties.

Ook TV Markant omarmt deze doelstelling en wil zich inspannen om de vereniging rookvrij te maken. Wij nemen daarom deel aan de campagne 'rookvrije buitensportaccommodaties" die dit najaar van start gaat. De accommodatie zal voorzien worden van banners en borden met de tekst "rookvrije sportaccommodatie" en er zal informatiemateriaal verspreid worden.

Hopelijk kunnen we rekenen op een ieders medewerking om dit doel te bereiken!

Nieuws overzicht