Van de bestuurstafel.... aug'19

Op maandag 19 augustus jl. heeft er weer een bestuursvergadering plaatsgevonden en zijn de volgende zaken besproken.

Algemeen

Bespreking met Arie van Alphen over diverse trainingsaangelegenheden (vervolg): Arie van Alphen heeft het eerste deel van de vergadering bijgewoond in navolging op het eerder plaatsgevonden gesprek. Gesproken is over samenwerkingsverbanden met derden, de interne taakverdeling en het monitoren van de resultaten. Een en ander wordt verder onderzocht/ uitgewerkt en Arie sluit op 30 september a.s. opnieuw aan tijdens de bestuursvergadering.

Evaluatie Juni Tennismaand: Deze heeft onlangs plaatsgevonden. Voorstel is om volgend jaar April Tennismaand te maken met aftrap tijdens Koningspelen en afsluiting (3 mei) bij Decathlon. KNLTB helpt weer bij organisatie en drukken gezamenlijke flyer. We kunnen dingen verzinnen voor 60+ers doordeweeks overdag. Het advies om zomerchallenge t/m september te laten doorlopen wordt bij wijze van pilot opgevolgd. De evaluatie hiervan staat 30-9 op de agenda. Vanwege de interesse van senioren voor kennismakingslessen, wordt overwogen om het volgend jaar breder uit te rollen.

Evaluatie Markant Open(OST): Er was wat onduidelijkheid over het aantal beschikbare banen voor de trainingen tijdens de toernooiweek. Hierover waren echter van te voren wel afspraken gemaakt. Er is extra baancapaciteit gezocht en BLTV heeft 2 banen aangeboden. Uiteindelijk zijn er veel trainingen binnen gegeven bij BLTV vanwege de regen. Dat was een mooie uitkomst. Volgend jaar moet dit nog beter geregeld/gecommuniceerd worden. Het toernooi is verder leuk geweest en goed verlopen. Tim Roks en Marloes van Haperen gaan stoppen met de organisatie/wedstrijdleiding. Thijs, Rick en Heleen, gaan door en hebben mogelijk al 3 nieuwe commissieleden gevonden.

Verbouwing natte ruimtes: De 4 de set heeft besloten om bedrag te schenken en de subsidie is toegezegd. De financiering en verzekeringen e.d. zijn dus rond. Monique gaat mail sturen naar alle commissies met het verzoek de kasten in de herenkleedruimte leeg te maken voor 1 oktober a.s.

Onderzoek afstudeerscriptie Breda University: Richard en Monique hebben een gesprek gehad met Demi Verhagen over de voortgang van het onderzoek. Zij heeft voldoende respons op de enquête gehad om deze representatief te laten zijn. Zij gaat nu aan de slag met focusgroepen waarvoor zijn een aantal respondenten heeft benaderd. Deze gesprekken staan gepland op 26 en 29 augustus.

Update vanuit overige commissies

Sponsor cie: binnenkort vindt er weer een vergadering plaats. Mogelijk is er een nieuwe sponsor voor winddoek op baan 8. Jaco heeft aanmelding gedaan voor de Rabo Clubkas actie. Fred is contactpersoon. Thema: 365 dagen tennis.

Nieuwe Leden cie: Op zondagochtend 1 september vindt er een Nieuwe Leden bijeenkomst plaats. Monique zal hierbij vanuit het bestuur aanwezig zijn.

Vrijwilligers cie: De commissie is druk bezig met de voorbereidingen van het vrijwilligersfeest op zaterdag 26 oktober en richt zich verder op het vervullen van de vacatures binnen de commissies. Zou je graag iets willen betekenen voor de club? Meld je aan via vrijwilligers@tvmarkant.nl

Markante Dames: Ook de voorbereidingen voor het Markante Dames toernooi zijn in volle gang. Met ca. 60 inschrijvingen is het zo goed als vol.

Rondvraag:
- er is sprake van een discussie tussen de gemeente en (een aantal bewoners van) de Baronielaan over het bestemmingsplan van de grond aan de Cimburgalaan 120. Het bestuur gaat bekijken welke stelling we hierin in zullen nemen, met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van TV Markant.
- omdat we baan 8-9-10 tot de kerstvakantie open zouden willen houden, moet met de gemeente Breda besproken worden hoe we dit kunnen bewerkstelligen.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 2 september a.s. in het paviljoen. Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan secretaris@tvmarkant.nl

Nieuws overzicht