Van de bestuurstafel... juli '19

Op maandag 8 juli jl. heeft er weer een reguliere bestuursvergadering plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de besproken punten.

Algemeen

Bespreking met Arie van Alphen over diverse trainingsaangelegenheden:
Arie van Alphen heeft het eerste deel van de vergadering bijgewoond. Hij gaf aan dat de trainers behoefte hebben aan meer aansluiting bij bestuur, TC en JC. Dit wordt opgepakt door een afgevaardigde van de trainers 2 à 3 keer per jaar een vergadering van de betreffende commissies te laten bijwonen. Verder is er gesproken over verdere samenwerking met Tennisschool West-Brabant, samenwerking met andere verenigingen, het stimuleren van schooltennis, het jeugdtrainersbeleid en de interne organisatie van trainerszaken. Robin en Jaco pakken dit, in samenspraak met Arie, verder op.

Financiën: Jaco heeft inzicht in de half jaar cijfers en een vooruitblik op de 2de helft van 2019 gegeven.  Qua contributie inkomsten lopen we in de pas met 2018. Door lagere energiekosten hebben we minder accommodatiekosten. Na de facturatie van de wintertrainingen (november) krijgen we meer zicht op de uiteindelijke kosten/baten.

Vanuit de commissies

Nieuwe Leden Commissie: De NLC vraagt of er mogelijkheden te creëren zijn voor vrij spelen tijdens toernooien en competitie. Monique heeft al aangegeven dat dit tijdens de competitie echt niet mogelijk is en dat  toernooicommissies hier al zo veel mogelijk rekening mee houden. Dit blijft echter wel een aandachtspunt van het bestuur. De NLC heeft een gesprek gehad met Ferdi Martens van de KNLTB. Ook zijn er nieuwe Club Analytics aangeleverd. Deze zullen nog nader geïnterpreteerd gaan worden.
Ten behoeve van de nieuwe leden zullen de lidmaatschapspasjes regelmatiger geactiveerd gaan worden en zal er in de welkomstbrief aandacht geschonken worden aan de NLC. Verder heeft de NLC een welkomstpakketje voor nieuwe leden samengesteld dat vanaf seizoen 2020 uitgedeeld gaat worden. Op 1 september wordt er een Meet&Greet-evenement georganiseerd, speciaal voor nieuwe leden.

Dubbelplus toernooicommissie: het Meerdanlicht Dubbelplus toernooi was zeer geslaagd. De commissie heeft aangegeven het weekendtoernooi volgend jaar graag weer onder dezelfde condities  te willen organiseren. Enkele verbeterpunten worden dan meegenomen. De huidige sponsor stopt, echter een nieuwe sponsor heeft zich gemeld.

Technische Commissie
- Voor de najaarscompetitie is goed ingeschreven. Voor vrijdag moest er geloot worden. Uitgelote teams zijn naar een andere dag gegaan. In totaal spelen er 63 teams (op zaterdag en zondag ook meer teams). De najaarscompetitie van de jeugd Rood is een punt van zorg: er zijn geen teams; Arie heeft zijn ideeën hiervoor aangegeven. Alle andere categorieën (kleuren) jeugdcompetitie zijn gegroeid.
- Prestatietenniswerkgroep: het seniorenselectietennis werkt goed (daar melden zich leden voor). 
- Bezetting TC: er heeft zich niemand gemeld voor de TC jeugd, maar een vader van een jeugdlid is geïnteresseerd. Robin geeft dit door aan Edwin. Er zijn te weinig (actieve) wedstrijdleiders.

Open Jeugd Toernooi: er waren 96 inschrijvers, echter maar 9 meisjes. Ongeveer de helft van de deelnemers kwam van buiten onze vereniging. Het toernooi is verder goed verlopen en de prijsuitreiking is gedaan door wethouder Daan Quaars.

Open Senioren Toernooi: de toernooicommissie wil graag vanaf 18.00 banen beschikbaar. Omdat we de jeugd niet willen laten fietsen naar andere clubs, wordt er getracht vanaf 19.00 elders training te geven. Er heeft zich nog geen hoofdsponsor gemeld. 

Jeugdcommissie: het mini-maxi toernooi komt eraan. Joke gaat als enige door van de huidige commissieleden; de andere drie stoppen. In deze bezetting kunnen er geen activiteiten meer georganiseerd worden dus er is dringend behoefte aan nieuwe mensen. Heb je interesse? Meld je aan via vrijwilligers@tvmarkant.nl

Stichting De Vierde Set: de 4de set heeft in beraad om een bedrag te schenken ten behoeve van de verbouwing van de natte ruimtes. Dit willen ze als het bestuur (tevens toezichthouder) unaniem instemt. Antoinette en Jaco zullen deze rol oppakken.

Overige zaken

- Antoinette heeft overleg gehad met de CV (AvR) en wil dit jaarlijks gaan doen. De CV gaat in ALV inbrengen om de zaterdag helemaal op te geven.
- Wouter Speelman en Hanneke Rompa zijn officieel aangesteld tot vertrouwenspersoon. Er komt een apart e-mailadres via welke zij te bereiken zijn. Zij kunnen een cursus volgen bij de KNLTB.  

 

Nieuws overzicht