Van de bestuurstafel 2/2019

Op 28 januari jl. heeft er weer een bestuursvergadering plaatsgevonden, het voltallige bestuur was hierbij aanwezig. De besproken onderwerpen zijn onder meer: 

Update vanuit de commissies

Communicatiecommissie: er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de communicatiecommissie en de trainers. Ook Monique was hierbij aanwezig. Doel was te komen tot een communicatiekalender waarin de (jaarlijks terugkerende) communicatiemomenten naar de leden worden vastgelegd. Dit om ervoor te zorgen dat de leden niet te veel separate mails ontvangen, de informatie gebundeld kan worden in een nieuwsbrief en de communicatiecommissie overzicht behoudt.

Vrijwilligerscommissie: tijdens de ALV zal er aandacht besteed worden aan de vacatures binnen de diverse commissies. Voor het aantrekkelijker maken van het paviljoen wordt mogelijk een werkgroep voor opgericht die snel aan de slag kan. Geïnteresseerden kunnen zich melden via vrijwilligers@tvmarkant.nl

Tevens is het idee gelanceerd om (max. 2 keer per jaar) commissie-avonden te organiseren.

Secretariaat (naleving AVG): er dient meer inspanning geleverd te worden om de de door de AVG verplichte ondertekende toestemmingsbrief van ouders van jeugdleden te verkrijgen. Richard gaat dit verder onderzoeken en stelt eventuele vervolgstappen voor. 

Administratiecommissie: deze is in nieuwe setting bijeen geweest. De vacature voor de ledenadministratie hopen we in de loop van komend jaar te kunnen vervullen.

Jaco heeft de jaarrekening 2018 en begroting 2019 toegelicht. Controle door de kascommissie heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze stukken zullen tijdens de aankomende ALV aan de leden worden toegelicht en ter goedkeuring worden voorgelegd.

Sponsorcommissie: Er wordt binnenkort weer een bijeenkomst georganiseerd, hier is nog voldoende aandacht benodigd,

Evenementencie: er zijn 2 nieuwe leden bij en er is voor een iets andere opzet gekozen: 3 personen in de ‘kern’ en de rest helpt bij de diverse activiteiten

Challengercommissie: de ontwikkelingen omtrent het Challenger toernooi zullen tijdens de ALV op 8 februari a.s. besproken worden. Hiervan wordt verslag gedaan in de notulen van de ALV, die op de website zullen verschijnen.

Overige punten

Besluiten inzake knelpunten jaarkalender 2019: Na een inventarisatie onder alle commissies heeft het bestuur een aantal knelpunten in de activiteitenkalender 2019 geïdentificeerd. Hierover heeft het bestuur nu een aantal besluiten genomen, hierbij onder meer rekening houdend met de recente uitkomsten van de ledenenquête inzake vrijspelen. Deze besluiten zijn of worden op korte termijn aan de betreffende commissies gecommuniceerd. 

Overname/opstal natte ruimtes: We vertrouwen erop dat de gemeente in de betreffende stukken hierover de gebruikelijke clausules en voorwaarden heeft opgenomen. In de aankomende ALV zal dit formeel ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Buiten-lidmaatschap: Het buiten-lidmaatschap wordt vooralsnog niet voor juniorleden gehanteerd.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 18 februari 2019. Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan secretaris@tvmarkant.nl

Maar uiteraard begroeten we uiteraard eerst zoveel mogelijk leden tijdens de aankomende ALV op 8 februari a.s. 

 

Nieuws overzicht