Van de bestuurstafel oktober'18

Het bestuur is op 6 en 22 oktober jl. weer bijeen geweest voor respectievelijk een beleidssessie en een reguliere bestuursvergadering (m.u.v. Richard Bakkers). Onderstaand een samenvatting van hetgeen besproken is.

Evaluatie bestuur 
Gesproken over samenwerking, interne communicatie en portefeuilleverdeling. De portefeuilles Ledenwerving & -behoud en Vrijwilligers verschuiven van Antoinette naar Richard en Monique.

Beleidsplan 2018-2021 
Het beleidsplan is gëvalueerd. Welke acties zijn uitgevoerd en succesvol gebleken. Nog openstaande acties en nieuwe punten zijn aangepast/verfijnd. Tevens zijn de actiepunten gecheckt en waar nodig aangevuld. 

Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 
De voorgestelde aanpassingen zijn besproken en ter plekke verwerkt. Richard gaat verdere aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement en statuten inventariseren en inbrengen in een van de volgende bestuursvergaderingen. Uiteindelijk moet dit via de eerstvolgende ALV worden geaccordeerd. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op 8 februari 2019. 

Evenementen(kalender) voorjaar en zomer 2019 
Richard gaat bij alle commissies inventariseren en maakt een concept-kalender 2019. Er worden nog géén toezeggingen gedaan als het gaat om data die door (toernooi)commissies geclaimd worden/zijn.

Uitkomsten ledenenquête 
De resultaten van de ledenenquête zijn binnen. De enquête is door 185 seniorleden volledig ingevuld. Het bestuur waardeert de medewerking en zal de resultaten van het onderzoek zo spoedig mogelijk bekendmaken.

Verbouwing natte ruimtes 
Antoinette en Jaco gaan met het bestuur van de stichting de 4e Set om de tafel te om de (financiële kant van de) verbouwing te bespreken. Er zijn 2 varianten: met en zonder verbouwing van de douches. Er zijn al twee aannemers geweest voor het opmaken van een offerte. Tevens willen we twee subsidies aanvragen: één landelijke en één bij de gemeente Breda. Voor de kosten van de verbouwing en de overdracht van de natte ruimtes aan onze vereniging zal toestemming gevraagd moeten worden via een ALV.

Challenger 
Het voorbereidende werk voor een contract wordt goedgekeurd en zal met Mike (Stichting Breda Future) worden besproken. De optie voor week 38 is naar nu blijkt aan meerdere verenigingen gegeven en is dus niet exclusief voor TV Markant. Hierover is met de KNLTB overleg.

Juni Tennismaand
Er zijn naast ons, 3 tennisveregingen die actief willen meedoen aan de Juni Tennismaand. De wethouder heeft ook toegezegd.

AVG in relatie tot de clubapp 
Na afweging van antwoord KNLTB juridische zaken en input vanuit de KNLTB accountmanager heeft het bestuur ervoor gekozen om per email aan de leden te melden (incl. korte instructie) dat achter de login standaard alle gegevens te zien zijn en dat de leden dit zelf kunnen uitzetten (en daarbij kiezen wat ze wel of niet ‘openbaar’ willen zetten) via de website. Deze mail is inmiddels aan alle leden verzonden.

Vanuit de commissies

 • De Technische Commissie heeft het bestuur de gevraagd na te denken over prestatief tennis. Wat willen we met prestatief tennis? Het staat in het beleidsplan maar wat is het, wat valt er onder, wat niet, keuzes te maken? Tot welk niveau? Budget etc. Waar houdt prestatietennis op, tot hoever gaan we. Clubniveau prestatie tennis of prestatietennis? Het voorstel is om hiervoor een aparte werkgroep in te richten en draagvlak binnen de klankbordgroep te creëren.
 •  Met trainers wordt een bijeenkomst belegd voor het bespreken van de taakuren en aanverwante zaken. 

 • De Communicatiecommissie heeft versterking nodig. Hiervoor wordt gezocht. De vrijwilligerscampagne wordt zo spoedig mogelijk uitgerold om ook voor andere commissies/projecten de benodigde handjes te werven.

 •  Ook de Jeugdcommissie heeft aangegeven te kampen met te weinig vrijwilligers. We kunnen hierbij niet zonder hulp van de ouders. Hier moet meer achteraan gegaan worden.

 • De Administratiecommissie heeft de mogelijkheden bekeken om de administratie uit de besteden. Hiervoor zijn diverse leveranciers benaderd. Dit wordt nog nader onderzocht. 

 •  Voor de Vrijwilligersdag op 10 november zijn al behoorlijk wat aanmeldingen. Het belooft een leuke dag te worden!

  Overige punten 

  Antoinette, Jaco en Richard gaan naar het KNLTB-congres op 24 november. Vanuit de jeugdcommissie sluit Barbara van Witteloostuyn aan. Monique gaat namens het bestuur op 17 november naar de opening van de nieuwe padelbanen op UTV. 

  De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 12 november a.s. Indien je een onderwerp ter bespreking in wilt brengen dan kun je dit te allen tijde aan één van de bestuursleden melden of mailen aan secretaris@tvmarkant.nl.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws overzicht